Towary niebezpiechne ADR

Towar niebezpieczny - to ładunek, który może wyrządzić szkody środowisku, a także wpłynąć na zdrowie i życie człowieka wskutek wypadku albo jakiegokolwiek innego uszkodzenia ładunku podczas transportowania.

Niebezpieczne ładunki stanowią znaczną część wszystkich towarów transportowych. Dziś usługi niezawodnego przewoźnika towarów niebezpiecznych są potrzebne jak nigdy. W końcu podczas takiego transportu trzeba uwzględnić wszelkie środki, niezbędne do ochrony ludzi i środowiska.

Firma "YAKO Apricus" świadczy usługi transportowe towarów niebezpiecznych transportami:

  • samochodowym,
  • kolejowym,
  • lotniczym,
  • i innymi rodzajami transportu.

Do transportu takich ładunków posiadamy własne pojazdy oraz mamy możliwość korzystania z  transportu partnerów. Wszystkie pojazdy są dopuszczone do przewozu ładunków niebezpiecznych. Pracujemy z pełną odpowiedniością i zgodnie z Europejską ugodą o międzynarodowym przewozie towarów niebezpiecznych - ADR. Istnieje klasyfikacja ładunków niebezpiecznych, która została opracowana przez Europejską Ekonomiczną Komisję ONZ.

Zgodnie z konwencją ADR niebezpieczne ładunki klasyfikujemy na:

Klasa 1

Materiały wybuchowe, transportowanie których może doprowadzić do eksplozji albo pożaru, którego efektem będzie wybuch. Także odnoszą się do urządzeń, przeznaczonych do pokazów pirotechnicznych.

 

Klasa 2

Gazy, płynne i sprężone;

Klasa 3

Łatwopalne płyny, mieszanki płynów i płyny, które zawierają twarde substancje w suspensji albo rozczynie, co wydziela łatwopalne opary z temperaturą błysku w zamkniętym tyglu 61°C lub niższej;

 

Klasa 4

Łatwopalne materiały i niebezpieczne substancje (z wyjątkiem tych, co znajdują się w klasie wybuchowych), które podczas transportowania zdolne są do łatwego zapłonu na skutek zewnętrznych źródeł ognia.

 

Klasa 5

Nadtlenki organiczne i substancje utleniające się, łatwo wydzielające tlen i podtrzymywać pożar, a także materiały, które mogą wywołać samozapłon i eksplozję;

 

Klasa 6

Materiały zakaźne i trujące, które mogą otruć, wywołać choroby albo śmierć po połknięciu albo przy zetknięciu z błoną śluzową i skórą;

 

Klasa 8

Materiały korozyjne i żrące, wywołujące obrażenia skóry, porażenie dróg oddechowych, błon śluzowych i oczu, a także uszkodzenia pojazdów (ładunków, zabudowań) i korozję metali. Do tej klasy odnoszą się niektóre gruzy, zdolne wywoływać pożar;

 

Klasa 9

Inne grupy towarów niebezpiecznych, charakteryzujące się niskim ryzykiem podczas transportu oraz nieodnoszące się do żadnej z wymienionych powyżej kategorii. Jednak ich transportowanie wymaga zachowania pewnych reguł.